v
Giriş Yap

İMMİB 2014 İHRACATIN YILDIZLARI
BAĞLANTI ELEMANLARI İHRACATI İKİNCİSİ
ÇETİN CIVATA
POLİTİKALARIMIZ
KALİTE POLİTİKAMIZ
Çetin Civata Sanayi Ticaret A.Ş. vizyonu doğrultusunda, sürekli gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, üst yönetimi ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize bağlı kalıp, müşteri beklentilerini karşılamak için;

Hedefimiz;
Bağlantı elemanları sektöründe öncü, güvenilir ve sürekli bir firma olmak.

İlkelerimiz;
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle çevreyi korumak,
 • Müşteri memnuniyetini koruyup, beklentilerini karşılamak;
 • Kalitemizi artırıcı dünya standartlarına uygun cihaz ve araçları takip etmek,
 • Eğitimleri sona ermeyen bir faaliyet olarak sürdürmek ve bilgiye önem vermek,
 • Ürettiğimiz ürünlerde müşteri ve yasal mevzuat şartlarına uymak ve güvenilirliğini kurumsal kültür yapmak,
 • Kalite seviyesinin sürekli geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması için kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmak,
 • Düşüncelerimizde, davranışlarımızda, faaliyetlerimizde, üretimimizde toplam kalite felsefesini benimsemektir.
ÇEVRE ve İSG POLİTİKAMIZ
Misyonumuz;

Koşulsuz İşçi Sağlığı ve Güvenliğini ile Çevreyi korumayı sağlamak,

ÇETİN CİVATA olarak Daha Güvenli bir İş ortamı ve Çevreye Duyarlı Bir Firma olmak için;
 • Kanuni Mevzuat ve Yasal şartlara taviz vermeden uymak.
 • Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak
 • Çevre ve İSG Yönetim Sistemlerinin takibini yapıp sürekli iyileştirmelerde bulunarak mevcut sistemi daha iyi seviyelere taşımak standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
 • Çevreye ve İnsanlara saygılı olmak,
SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ
Bu politika Çetin Cıvata'nın, sosyal sorumluluk ilkelerinin; yönetim, çalışan ve tüm paydaşlarımızın önemi ve önceliği için hazırlanmıştır.

Çetin Cıvata'nın sahip olduğu öz değerlerin ve ilkelerin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve kesinlikle değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır;

Sosyal Sorumluluk İlkeleri

 • İnsan Hakları
  İnsan Haklarına saygılıyız. Zorla insan çalıştırma ve insan ayrımcılığına karşıyız. Herkese eşit ve adil davranırız. Bulunduğumuz coğrafyanın gelenek, görenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.
  Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
  Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli hedefimizdir.
  İnsan kaynaklarımızın, sürekli iyileştirme ve lider olmanın en önemli unsuru olduğuna inanırız. Tüm çalışanlarımızın özlük haklarının adil, eksiksiz ve yerinde kullanılmasını sağlar, kendilerine dürüst yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

 • Çalışma Koşulları
  • Çocuk İşçi Çalıştırılmasının Önlenmesi, Genç işçiler için özel koruma
   Çetin Cıvata firmasında üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçiler çalıştırılamaz. Firmada çocukların çalıştırılması konusunda öngörülen yasal yaş sınırlamasına uymaktadır. Çetin Cıvata 15 yaşın altında personeli yasal düzenlemelerle izin verilen çıraklık, eğitim gibi durumlar dışında çalıştırmamayı taahhüt ederiz.

  • Adil Ücret, Ödeme ve Sosyal Hizmetler
   Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum asgari ücret esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesi hususunda, adil ücret, zamanında ödeme ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler konularında geçerli temel yasalara uygun olarak hareket edeceğini taahhüt ederiz.

  • Çalışma Saatleri
   Çalışma saatleri geçerli yasalara uygundur. Fazla mesai yalnızca çalışanın gönüllü olduğu durumlarda yapılmaktadır.

  • Zorla ve zorunlu Çalışmanın önlenmesi
   Çalışanlar için zorla çalışma ortamı oluşturmayacak olup fiziksel güç kullanımına dayalı disiplin uygulamaları bulundurmayacaktır.

  • Örgütlenme özgürlüğü ve Toplu sözleşme hakları
   Çetin Cıvata'da çalışanlarımız hangi türde olursa olsun olumsuz sonuçlar doğurmasından korkmadan işletme yönetimi ile çalışma koşulları hakkında sık sık görüşebilmelidir. Aralarında birleşerek bir sendikaya üye olma, bir temsilci atama ya da bir temsilci olarak seçilme hakkına sahiptir.

  • İşçi Sağlığı ve Güvenlik
   Çetin Cıvata'da, tüm faaliyetlerinde en az yasalar çerçevesinde iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlar, sağlığını korur ve iş ortamının iyileşmesi için sürekli geliştirmeye çalışır.

 • İş Etiği
  • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
   Çetin Cıvata'da hiçbir koşulda karşısındaki görevlinin davranışını etkileyecek nitelikte hediye, para vb.. vermesi/ alması kabul edilemez.

  • Ayrımcılığın önlemesi ve Şikâyet Mekanizması
   Çetin Cıvata'da çalışanları istihdâm ederken iş yapabilme becerilerini esas almayı; kişilerin cinsiyeti, ırkı, ait olduğu toplumsal grubu, rengi, özrü, bağlı olduğu sendika, siyasi görüşü, kökeni, inancı, yaşı ile ilgili olarak ayrımcılık yapmaz, hamileliği nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmez. İşletmemiz, çalışanların şikâyet ve önerilerini toplayacak bir sistem kurmuş olup takip etmektedir.

 • Çevresel Sorumluluk ve Sürdürebilirlik
  Çetin Cıvata olarak her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkiyi sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu politikalar ve standartlar belirlenmiş olup çalışanlarımız bu konuda bilinçlendirilmiştir. Çetin cıvata, hammadde seçimi, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında çevreye yönelik ilke ve hedeflerine ulaşmak için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak etkin bir çevre yönetim sistemi ile sürekli gelişmeyi hedef alır. Şirketimizde ‘ ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ bulunmaktadır.

 • Sorumluluk ve Tedarikçi yönetimi
  Çetin Cıvata tüm çalışmakta olduğu iş ortaklarının da bu politikaya uygun çalışmasını teşvik edecek ve bu doğrultuda yaptırımlar uygulayabilecektir.

ETİK POLİTİKAMIZ
Bu Politikanın amacı dürüstlüğü, etik davranışı ve Şirket içerisinde ve dış dünya ile etkileşimlerinde adil ilişkileri desteklemektir. Ayrıca Şirketin toplumsal değerlerini vitrine çıkarmaya yarar.

Çalışanlarımızdan beklenen minimum etik davranış için minimum standart mevcut yasa ve mevzuatlarla uyumluluktur. Çalışanlardan her zaman bu Politika hakkında bilgi sahibi olması ve onun sınırları içerisinde davranmaları ve çalışmaları beklenir. Her bir çalışandan Şirket yasaları ve mevcut mevzuatlar ile uyumlu olmak için iyi karar vermeleri ve sağ duyulu olmaları ve emin olmadıkları durumlar hakkında süpervizörden veya yasal kurumdan öneri almaları beklenir. Bu politikanın herhangi bir koşulunun ihlal edilmesi işten çıkarılmayı da içeren yasal eylemlere yol açabilir.

Bu politika ile kesin uyumluluk gerekli olmasına rağmen istisnaların ortaya çıkabilecek durum ortaya çıkabilir. Şirket yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullar altında bu Politikadan feragat sağlanabilir. Herhangi bir çalışan bu politikadan feragat edilmesi gerektiğinin uygun oluğunu düşünüyorsa müdürlerinin onayından sonra Genel Müdüre iletebilir.

Ayrıca aşağıdaki politika/prensipler bu politikanın bir parçasıdır.

 • Yolsuzlukla Mücadele
  Çalışanlar herhangi bir yabancı, yerli ve yerel yöntemi ve/veya kamu yetkilisine rüşvet önermeyecek, taahhüt etmeyecek veya ödemeyecek veya herhangi bir yabancı, yerel hükümet ve/veya kamu görevlisinde rüşvet talep etmeyecek, almayacak, kabul etmeyecek veya bir başka ifade ile yolsuzluk ve rüşvetle mücadele ile ilgili mevcut yasaları ihlal etmeyecektir. Rüşvet herhangi bir değere sahip bir şeyi ( anlama sınırlı olmamak kaydıyla nakit, hediye, yemek, eğlence, iş imkanı, şirket ürünü, ve istihdam önerilerini içerir) takdir kararını etkilemek için yönetimi ve/veya kamu görevlisine vermek veya teklif etmektir.

 • Defterler ve Kayıtlar
  Şirketin yasal ve düzenleyici yükümlülüklerini yerine getirmek için doğru bilgi çok önemlidir. Tüm çalışanlar tüm bilgileri doğru ve dürüst şekilde kaydetmelidir. Tüm Şirket Kayıtlar mevcut mevzuat standartlara uygun olarak sağlanmalıdır.

 • Rekabet
  Şirket adil rekabet prensiplerinden sapmadan ve rekabeti önleyici davranışlardan kaçınarak rekabet yasasının yüksek standartlarını takip etmeye çabalar.

 • Gizlilik
  Şirket ve çalışanları kendilerine tevdi edilen Şirkete ve/veya üçüncü taraflara (müşterileri proses lisans sahipleri, servis sağlayıcılar, ve tedarikçiler dahil) ait tescilli ve/veya bilginin gizliliğini sağlamak için yeterli adımları atar. Böyle bilgiler sadece mevcut anlaşma veya yasalar altında ifşa edilmelidir.

 • İstihdam
  Şirket tüm çalışanlara ve başvuru yapanlara ırklarından, renklerinden, ulusal kimliklerinde, cinsiyetlerinden, yaşlarında, medeni hallerinden, engellerinden veya kanunen korunan karakteristiklerinden bağımsız olarak muamele etmeyi sağlayacağını taahhüt eder. Şirket sağlıklı, emniyetli, güvenli, mücadeleci ve fırsat veren çalışma ortamı sağlamanın çalışanın gelişmesi ve üretkenliğini artırdığına inanır. Şirket diğer kişilerin il yapabilme yeteneklerine zarar veren, bozan, rahatsız eden hiç bir davranışı hoş görmez. Şirketimiz içerisinde Din, Dil, Irk ayrımı yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir.

  Şirket mevcut yasalar ve sözleşmeye bağlı anlaşmalardan kaynaklanan örgütlenme hakkı, sendika üyeliği ve topluma sözleşme gibi temel değerlere saygı duyar. Şirket sağlık ve güvenlik, çalışma saatleri, hizmet bedeli ve disiplin faaliyetleri ile ilişkili olanları da içerecek şekilde çalışan refahı için tüm mevcut yasaları takip eder. Şirket hiç bir şekilde çocuk iş gücü veya zorla istihdam sağlamaz.

 • Sağlık ve Güvenlik
  Şirket kişiler, müşteriler, alt yükleniciler, iş ortakları ve operasyonlarından etkilenen herkes için sağlıklı ve emniyetli çalışma ortamı sağlamayı kesinlikle taahhüt eder.

 • Çıkarların Çatışması
  Çalışanlar kişisel çıkarlarının şirketin en iyi çıkarlarına zarar verdiği veya zarar verdiği görülen her türlü faaliyet ve durumdan kaçınmalıdır.

 • Hediyeler
  Şirketin varlıklarının ve fonlarının Şirketle iş yapan veya iş yapmak isteyen kişilere, alt yüklenicilere, müşterilere ve/veya diğer kişilere hediye, bağış veya diğer faydalar sağlamak için kullanılması mevcut yasaların izin verdiği kapsam dışında ve koşullar altında alışılmış ve kabul edilebilir olduğu durumlar dışında yasaktır.

  Çalışanlar Şirketle iş yapan veya yapmak isteyen alt yüklenicilerden, müşterilerden ve/veya diğer kişilerden mevcut yasaların izin verdiği kapsam dışında ve koşullar altında alışılmış ve kabul edilebilir olduğu durumlar dışında hediye, bağış veya çıkar sağlamayacaktır.

 • Alt Yüklenici Tedarik Zinciri
  Tüm alt yükleniciler ve tedarik zinciri ortaklarının bu politikanın önemli ve maddi hükümlerine uygun hareket etmesi beklenir.

  Şirket herhangi bir zaman bu politikayı değiştirme, tadil etme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
Çetin Cıvata Sanayi Ticaret A.Ş. üst yönetimi ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi,
 • BGYS ile ilgili uygulanabilir şartların yerine getirilmesi,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesi için güncel sorumluluk ve yetkilere ilişkin rollerin belirlenmesi,
 • Temel ve destekleyici iş faaliyetlerimizin kesintisiz devam etmesinin sağlanması,
 • Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasının ve görevler ayrılığının sağlanması,
 • BGYS’nin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli kaynağın sağlanması,
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
 • Ülkemizde Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyulması,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili teknolojik gelişmelerin yakından izlenmesi,
 • Eğitimin öneminin farkında olarak, tüm çalışanlarımıza BGYS ile ilgili gerekli eğitim olanaklarının sağlanması,
 • BGYS için gerekli insan kaynağının desteklenmesi yönünde uyguladığımız faaliyetlerimizi, diğer yönetim sistemlerimiz ile birlikte yönetmeyi taahhüt etmekteyiz.

Bağlantı elemanları üretimi sektöründe bilgi güvenliği açısından seviyemizle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Bu bağlamda kuruluşumuzda çalışan herkes ve Çetin Cıvata Sanayi ve Ticaret A.Ş. bilgi varlıklarına erişen/erişme yetkisi olan paydaşlarımız, 3. taraflar ve tedarikçilerimiz de bilgi güvenliği ile ilgili ana politikamıza uymak konusunda sorumluluk sahibidir.
BAĞLANTI ELEMANLARI SEKTÖRÜ
BİLİŞİM SEKTÖRÜ
ENERJİ SEKTÖRÜ
Kişisel Verilerin Korunması Çerez Kullanımı ve Gizlilik Bildirimi